سنگ درمانی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 22 مارس 2018
سنگ درمانی

 

Related image

 

  سنگ درمانی که از ديرباز در زمره درمانھای طبيعی بوده ، امروزه تحت نام (Gem Therapy)به عنوان يکی از رشته ھای طب مکمل معرفی و طبقه بنده می شود. 

 

استفاده از خواص درمانی سنگ ھای نيمه قيمتی و گوھرھا برخلاف استقبال گسترده مردم جھان طی سالھای اخير، موضوع جديدی نيست بلکه ھزاران سال قدمت دارد .شواھد کار برد سنگھای طبيعی برای درمان بيماريھای مختلف در قديمی ترين تمدنھای بشری به چشم می خورد. 

 

برا ساس اين شواھد ، در طول تاریخ از سنگھای قيمتی و نيمه قيمتی برای:

 1-مقاصد درمانی 

 2-محافظت افراد در برابر بلايای طبيعی و تاثيرات نامطلوب محيطي  استفاده می شده است.

 

قديمی ترين گزارشھا در مورد خواص درمانی گوھرھا به ھزاره ۴ پيش از ميلاد باز می گردد . چنين به نظر می رسد که کتيبه ھای سومری و متون علوم ودايی مربوط به ھند باستان ، کھن ترین آثار بر جای مانده از این دانش قدیمی می باشند . در طب سنتی ھند (آیورودا)،دستورات دقيقی درمورد تھيه پودر ، خـــمير و الگزير ( مخلوط حاوی الکل )با سنگھای شفا بخش وجود دارد . متون و دستورات این طب تا به امروز حفظ شده و توسط پزشکان آن در سراسر دنيا و بخصوص درآمریکا ، اروپا و ھند بکار گرفته می شود .

 

   

در چين باستان نيز درمانگران از خواص ارتعاشی سنگھا آگاه بوده اند . ”کتاب امپراطور زرد“(حدود

٠٠٠۵سال قبل) که توسط “چی يو” نگاشته و گرد آوری شده دارای توضيحات فراوانی در مورد گوھرھا و تاثير آنھا بر بدن انسان است . امروزه نيز کشور چين يکی ازبزرگترين عرضه کنندگان گوھرھا و سنگھای شفابخش در سراسر دنيا است. 

 

در یونان باستان، به مردم توصيه می شده است سنگھا را در کيسه ھای چرمی کوچک با خود حمل کنند، بصورت گردنبند به گردن خود بياویزند یا بصورت الگزير ، پودر يا معجون از راه خوراکی استفاده نمایند تا به اين وسيله از ارواح پليد ( که به اعتقاد آنان علت بروز بيماری بودند ) ،از انواع بيماريھا ، چشم زخمھا و بلايا و فجايع در امان بمانند .

ارسطو فيلسوف مشھور يونانی نيز از قدرت ويژه و منحصر به فرد سنگھای شفابخش صحبت کرده است.

 

روميان نيز تحت تاثير آموزه ھای يونان و ساير تمدنھای باستانی ، ھمواره سنگھای صِيقل داده شده را برای رفع بيماری و بد شانسی با خود حمل کرده و در جنگ ھا در زره و سپر و شمشير خود از آنھا استفاده می کردند.

 

در منابع روایی اسلامی  نيز استفاده از انگشتر با نگين:  -عقيق -فيروزه -حجر الشمس  به مومنين توصيه شده

 

  دانشمندان ایرانی در دوره پس از اسلام نيز توجه و عنایت ویزه ای به گوھر ھا و سنگھای شفا بخش داشته اند که از این ميان می توان به ”صباح بن عمران“ از جواھر شناسان عھد ھارون الرشِيد خليفه عباسی و”عطاربن محمد“ منجم و مولف کتاب” منافع الاحجار“ اشاره نمود.ابن سينا ، حکيم عاليقدر پارسی نيز ، در درمان تمايل به خودكشى از »سيترين« استفاده می كرده است. 

 شاید به جرات بتوان گفت پر ارزشترين و مھمترين کتب گوھر شناسی ايران ، کتاب “الجماھر فی الجواھر“ تاليف ابوريحان بيرونی به زبان عربی و رساله ” تنسوخنامه ايلخانی“(معروف به رساله جوھريه)تاليف خواجه نصيرالدين طوسی به زبان فارسی است . تنسوخنامه ایلخانی که در عھد پادشاھی ھلاکوخان(٣۶۵-٣۶۶ ه ق) و به امر او توسط خواجه نصير الدین طوسی به رشته تحریر درآمده ، شامل منافع و خواص و صفات گوھرھا و سنگھای بيش بھا است . 

 یک درمانگر زن صاحب نام –  ھيلد گارد ” -درقرن دوازدھم ميلادی( اروپای قرون وسطی) در کتاب معروف خود به نام “فيزيکا” به طور مفصل به توضيح خواص درمانی سنگھای نيمه قيمتی پرداخته است.از فراز ھای این کتاب مناسب است به این مفھوم اشاره شود ” :پزشکان برای درمان بيماريھا بايد ديدی کل نگر نسبت به وجود انسان داشته باشند و تاثير عوامل محيطی نظير ارتعاشات در يافتی از سنگھای شفابخش را نيز در درمان بيماری ھا لحاظ کنند“. 

 ھيلدگارد ضمن اصلاح عادتھای زندگی (عادات غذايي،خواب واستراحت کافی) بيماران خود ، با توجه به طالع نجومی و طبايع افراد مختلف ، به درمان ھای طبيعی می پرداخت. يکی از اين درمانھای طبيعی شامل قراردادن سنگھای خاص برروی نقاطی از بدن و نوشيدن آب از ظرفی بود که سنگھای شفابخش به مدت يک شبانه روز در آن قرارداده شده. 

 پاراسلسوس –  پرآوازه ترين پزشک اروپا در دوران رنسانس – در مورد ويژگيھای شفابخش سنگھا و مواد معدنی و ارتباط اين خواص با ساختمان فيزيکی و فرمول شيميايی آنھا به بررسی و مطالعه پرداخته است .او پس از سالھا مطالعه و بدنبال کسب تجربيات متعدد، به اين نتيجه رسيد که از سنگھای ساييده شده و يا خـــــرد شـــده می توان نه تنھا برای درمان علايم بيماريھا، بلکه برای علاج دلايل عميق بيماری ھم استفاده کرد.

 رويکرد پاراسلسوس به سلامت و درمان بيماريھا ھنوز ھم عليرغم گذشت چندین قرن، سرلوحه کار پزشکان کل نگر امروز است . او معتقد بود:

  “تنھا يک منشا برای سلامتی وجود داردکه آن ھم نيروی نامحدود ، پرقدرت و آگاه درون ما انسانھا است و شفاگر درون ، می تواند ھمه بيماريھا را درمان کند. تنھا دليل بروز بيماری اين است که شفاگر درون بخاطر عادتھای ناسالم زندگی و بی توجھی ما ، دچار ضعف و ناتوانی شده. من درھنگام درمان بيمارانم صرفا” تلاش می کنم تا نيروی شفابخش درونی آنان را دوباره زنده کنم”.

 

 

 چکيده:   

در مطالعه حاضر ، سعی بر آن شده تا نگاھی اجمالی داشته باشيم به علم نوين زمين شناسی پزشکی ، و زمين از دو بعد مورد بررسی قرار گرفته می شود ١ (- زمين بعنوان عاملی برای بر ھم زدن تعادل بدن ٢- زمين و نقش آن در پزشکی و داروسازی ) در ادامه پرداخته شده به نحوه استفاده و شارژ کانی ھای دارويی که اميد است مورد توجه عزيزان واقع شود.   

 مقدمه : 

زمين شناسی پزشکی ( Medical Geology ) به مطالعه تأثير فاکتور ھای زمين شناسی بر سلامت و پراکندگی بيماری ھا می پردازد . از گذشته ھای دور تأثير عواملی چون آب و ھوا ، ميزان رطوبت ، و دما و ارتفاع و ديگر عوامل محيطی بر روی سلامت انسانھا شناخته شده است . اين علم رابطه نھفته ای با ساير علومی چون بيولوژی ، شيمی ، کشاورزی ، آب و ھوا شناسی ، کانی شناسی ، ايمولوژی ، اپيدميولوژی ، پاتولوژی و پزشکی جغرافيايی دارد.   

 مطالعه ھر شاخه از اين علم …   

، قوانين حاکم بر اين ارتباط را برای ما روشن می سازد که ماھيت کلی زمين شناسی پزشکی را شکل می دھد که ھدف از آن شناخت عوامل ژئوژنيک و تاثير آن بر سلامت موجودات است.   

پيکره ی زمين نيز ھم چون بدن ما انسانھا از عناصر گوناگونی تشکيل شده است که برخی از آنھا برای زندگی انسانھا لازم و ضروری و برخی ديگر بر ھم زننده تعادل بدن ھستند. 

با توجه به قانون سم شناسی که توسط پاراسلسيون (١۵۴١ – ٩٣۴١ ) مطرح شده است عناصر ھم ضروری و ھم سمی اند . 

» ھمه مواد سمی اند ؛ ھيچ ماده سمی وجود ندارد ، دوز ماده (Dose) است که سمی بودن يا خاصيت درمانی آن راتعين می کند. « 

با توجه به اھميت اين علم نوين و نياز جوامع به آن ، ھنوز جای بحث و تحقيق در اين شاخه بسيار است .

بويژه که در طی سالھای اخير توجه ويژه ای به اين شده است . ما نيز سعی بر آن داشتيم در اين مقاله به معرفی و شناساندن اين شاخه از زمين بپردازيم ، اميد آن است که مورد توجه عزيزان واقع گردد.   

 

زمين ، عاملی برای بر ھم زدن تعادل بدن : 

برخی از عناصر موجود در سنگ ھا و کانی ھای موجود در خاک علاوه بر اينکه در صنعت و تداوم حيات بشر نقش مھمی ايفا می کنند گاھی نيز تعادل بدن را بر ھم ريخته و موجب بروز مشکلات می شود.   

بطور مثال آب که يکی از مھمترين نياز ھای بشر محسوب می شود و آب ھای زير زمينی در زمره منابع آب آشاميدنی با کيفيت مطلوب طبقه بندی می شوند ، خاکھا و سنگ ھا به عنوان صافی طبيعی ، اين آب را تصفيه کرده و آلودگی ھای نامطلوب را از آن جدا می کند ولی با توجه به مسائل ژئو شيميايی مربوط به لايه ھای زمين که آب در آنھا جريان دارد ، کيفيت آب زيرزمينی صد در صد تضمين شده نيست و آلودگی ھای موجود در آن به عنوان تھديدی برای سلامت و بھداشت عمومی بشمار می رود. زيرا بسياری بسياری از عناصر موجود در سنگ ھا و خاکھا در مقادير بالا مسمويت زا می باشند و آب بعنوان يک حلال اين عناصر را در خود حل نموده و وارد چرخه غذايی و از آنجا وارد بدن موجودات شده و زيان ھای فراوانی را بوجود می آورد.   

از جمله اين عناصر آرسنيک موجود در کانی ھا و سنگ ھای آرسنيک دار است . که از جمله مھمترين و فراوانترين آلوده کننده طبيعی آب زير زمينی محسوب می شود. که علاوه بر سمی و سرطان زا بودن امراض گوناگون پوستی را موجب می شود . حداکثر ميزان مجاز اين عنصر در آب شورب ppm/lit 10 می باشد ( ١٩٩٣ – WHO ) در حالی که بسياری از کشور ھا حد استاندارد سابق WHO را يعنی ppm/lit 50 را در نظر می گيرند.   

از جمله مناطقی که با مشکل آلودگی آب مواجھند می توان به آرژانتين ، شيلی ، مکزيک ، ھند ( بنگلادن غربی ) ، بنگلادش ، شمال چين ، تايوان ، ويتنام ، مجارستان و بخشی از امريکای غربی را می توان نام برد

  .

از ديگر بيماری ھا که توسط عناصر موجود در سنگ ھا و کانی ھا بوجود می آيد می توان به موارد زير اشاره نمود : 

جمع شدن گاز رادوون که موجب بروز سرطان وبيماری Melanoma و سرطان کليه می شود.   

ھم چنين روی که از عناصر سنگين است و در تغذيه نقش مھم دارد مصرف بالای آن بيماری کم خونی را موجب می شود. 

کادميوم می تواند عامل فشار خون بوده و سبب بروز بيماری نرمی استخوان ( تخريب بافت و نرم شدن استخوان ھا ) شود . مواد باطله حاصل از معدن کاری و فرآوری فلزات سبب تمرکز خطرناک اين عنصر و رھا شدن آن در بيوسفر می شود.   

جيوه عنصر تجمع پيدا کننده ای است و بنابر اين ھر چه موقعيت حيوانات در چرخه غذايی بالاتر باشد مقدار اين عنصر در بدن آنھا زياد تر خواھد بود. جيوه به سيستم اعصاب مرکزی بدن حمله کرده و موجب تخريب آن می شود. بعنوان مثال می توان تعدادی از دھکده ھای ماھيگيری ژاپن را نام برد که در اثر مصرف ماھی ھای جيوه دار دچار مشکلات فاجعه بار شدند .   

 

بريليوم در فرم اکسيدی خود (Beo) اگر استنشاق شود يا لمس شود ، حتماً باعث بيماری خواھد شد . در سال ٠۴١٩ معدنکاری که در تماس با اين عنصر قرار داشته اند به بيماری کرونيک بريليوم يا( CBD) مبتلا شدند .اکسيد بريليوم در راکتورھا اورانيوم که پلوتونيوم از اورانيوم ساخته می شود ، استفاده می گردد . 

 

گوھرھا بر خلاف استقبال گسترده مردم جھان طی سالھای اخير، موضوع جديدی نيست، بلکه ھزاران سال قدمت دارد. شواھد کاربرد سنگھای طبيعی برای درمان بيماريھای مختلف در قديمی ترين تمدنھای بشری به چشم می خورد. بر اساس اين شواھد، در طول تاريخ از سنگھای قيمتی و نيمه قيمتی برای مقاصد درمانی ،محافظت افراد در برابر بلايای طبيعی و تاثيرات نامطلوب محيطی استفاده می شده است. قديمی ترين گزارشھا در مورد خواص درمانی گوھرھا به ھزاره ۴ پيش از ميلاد باز می گردد. چنين به نظر می رسد که کتيبه ھای سومری و متون علوم ودايی مربوط به ھند باستان، کھن ترين آثار بر جای مانده از اين دانش قديمی می باشند. در طب سنتی ھند (آيورادا) دستورات دقيقی در مورد تھيه پودر، خمير و الگريز با سنگھای شفا بخش وجود دارد. متون و دستورات اين طب تا به امروز حفظ شده و توسط پزشکان آن در سراسر دنيا و بخصوص در آمريکا، اروپا و ھند بکار گرفته می شود.   

در چين باستان نيز درمانگران از خواص ارتعاشی سنگھا آگاه بوده اند. کتاب امپراطور زرد (حدود ٠٠۵ سال قبل) که توسط پی يو نگاشته شده دارای توضيحات فراوانی در مورد گوھرھا و تاثير آنھا بر بدن انسان است.

امروزه نيز کشور چين يکی از بزرگترين عرضه کنندگان گوھرھا و سنگھای شفابخش در سراسر دنياست. 

ارسطو فيلسوف مشھور يونانی نيز از قدرت ويژه و منحصر به فرد سنگھای شفابخش صحبت کرده است. 

روميان نيز تحت تاثير آموزه ھای يونان و ساير تمدنھای باستانی، ھمواره سنگھای صيقل داده شده را برای رفع بيماری و بدشانسی با خود حمل کرده و در جنگ ھا در زره و سپر و شمشير خود از آنھا استفاده می کردند. 

در دين مبارک اسلام نيز استفاده از انگشتر با نگين عقيق، فيروزه و سنگ خورشيد به مومنين توصيه شده و با استناد به کتب دينی، ائمه اطھار غالبا نگين انگشتری بر دست داشته اند. 

دانشمندان ايرانی در دوره پس از اسلام نيز توجه و عنايت ويژه ای به گوھرھا و سنگھای شفا بخش داشته اند که از اين ميان می توان به صباح بن عمران از جواھرشناسان عھد ھارون الرشيد خليفه عباسی و عطاربن محمد، منجم و مولف کتاب منافع الاحجار اشاره نمود. ابن سينا، حکيم عاليقدر پارسی نيز، در درمان تمايل به خودکشی از سيترين استفاده می کرده است. 

شايد به جرات بتوان گفت پرارزشترين و مھمترين کتب گوھرشناسی ايران کتاب الجماھر فی الجواھر تاليف ابوريحان بيرونی به زبان عربی و رساله تنسوخنامه ايلخانی معروف به رساله جوھريه تاليف خواجه نصير الدين طوسی به زبان فارسی است. تنسوخنامه ايلخانی که در عھد پادشاھی ھلاکوخان و به امر او توسط خواجه نصيرالدين طوسی به رشته تحرير در آمده است، شامل منافع و خواص و صفات گوھرھا و سنگھای بيش بھا است. 

يک درمانگر زن مشھور به نام ھليدگارد، در قرن دوازدھم ميلادی (اروپای قرون وسطی) در کتاب معروف خود به نام فيزيکا به طور مفصل به توضيح خواص درمانی سنگھای نيمه قيمتی پرداخته است. يکی از اين درمانھای طبيعی شامل قرار دادن سنگھای خاص بر روی نقاطی از بدن و نوشيدن آب از ظرفی بوده که سنگھای شفابخش به مدت يک شبانه روز در آن قرار داده شده باشد. 

چارسلسوس، پرآوازه ترين پزشک اروپا در دوران رونسانس، در مورد يژگيھای شفابخش سنگھا و مواد معدنی و ارتباط اين خواص با ساختمان فيزيکی و فرمول شيميايی آنھا به بررسی و مطالعه پرداخته است. او پس از سالھا مطالعه و به دنبال کسب تجربيات متعدد، به اين نتيجه رسيده است که از سنگھای ساييده شده و يا خرد شده می توان نه تنھا برای درمان علايم بيماريھا، بلکه برای علاج دلايل عميق بيماری ھم استفاده کرد. 

 

 

 بسياری از مردم ، حتی اھل فن به جواھرات و سنگھا ، صرفاً از ديد زيورآلات و زيبايی و يا قيمت و ارزش آن می نگرند . بعضی از مردم ھم بر اين باورند که از نگين يا جواھرات استفاده کرده اند . که برای آنان اين جواھر يا انگشتری نحس و شوم بوده و يا اينکه شانس و اقبال را به آنان ھديه کرده است . اما بايستی که اين مسئله را مد نظر داشته باشيم که ھيچ چيزی در اين دنيا بدون دليل و علت بوجود نمی آيد . و اگر ما از چگونگی بوجود آمدن آن و خواص و فوائد ، و ھمچنين ضرر و زيان آن اطلاع حاصل کرده ، و دريابيم که چگونه و در چه جائی از آنھا استفاده نمائيم ، می توانيم آن نتيجه ی مطلوبی را که می خواھيم حاصل نمائيم .

صدھا سال قبل اھل فن از فوائد سنگھا و جواھرات استفاده می کردند ، و دريافته بودند که اين سنگھا دارای خواص مغناطيسی و درمانی می باشند ، و حال در عصر حاضر با تکنولوژی پيشرفته ای که بشر ، حاصل نموده از نور و اشعه در علم و صنعت و طب استفاده می شود . آيا ھيچ از خود اين سؤال را نموده ايد که پادشاھان در قديم ، چرا برای خود تاج درست کرده ، و در اين تاج از تمامی سنگھا و جواھرات استفاده می کردند . بخاطر اينکه صدھا سال پيش از اين ، علما و دانشمندان از خواص و فوائد ، سنگھا و جواھرات آگاه بودند و اما فلسفه تاج اين است که تاج پادشاھان را با تمامی جواھرات زينت می دادند و اعتقاد داشتند که ھر سنگ خواصِ خاص خود را دارد و زمانی که ھمگی جواھرات را در مجموعه ای مثل تاج استفاده می نمودند ، گذشته از قدرت و برکت و مال مقام ، خود را در مقابل ھر گونه شر و بيماری بيمه می نمودند ، لھذا بدين ترتيب از مجموعه ای از جواھرات برای خود تاجی به شکل زيور استفاده می کردند و در عين حال از تمامی خواص و فوائد اين جواھرات استفاده کرده ، و با اطمينان خاطر و داشتن اعتماد به نفس و تکيه بر خواص جواھرات بر اريکه قدرت تکيه زده و بر ملک و مردم ، حکومت می نمودند . گذشته از آن از ترکيبات و ھمچنين کشته ی اين سنگھا در طب سنتی استفاده می کردند که در حال حاضر ، و در اين عصر نيز در بعضی از نقاط جھان اين استفاده مفيد را می نمايند . جواھرات وسنگھا ، اشعه و حرارت کيھانی را جذب نموده ، سپس طبق خواص خود ، پرتو و اشعه را به ھاله و چاکراھای فرد منعکس می سازند پس با کمی تعمق می توانيد نتيجه بگيريد ، که چه عملی در اين رابطه صورت می گيرد ، و چگونه سنگ و جواھر موافق ما برای ما مفيد بوده ، و جواھر و رنگ مخالف ما برای ما نقصان در بر دارد 

 

سنگھا و جواھرات موافق و مخالف بروج مختلف :   

 

 • برج حمل / فروردين

سنگھای موافق = مرجان – حجرالدم – الماس – عقيق – زبرجد – سنگ يشم  

 سنگھای مخالف = مرواريد – اوپل –   

 

 • . برج ثور / ارديبھشت

سنگھای موافق = الماس – مرواريد – ياقوت کبود   

سنگھای مخالف =  – زبرجد – الماس زرد   

 

 • . برج جوزا / خرداد

سنگھای موافق = زمرد – سنگ يشم   

سنگھای مخالف = ياقوت کبود – فيروزه – اکوامرائن   

 

۴ . برج سرطان / تير   

سنگھای موافق = عقيق – حجرالقمر – مرواريد – زبرجد – زمرد  

 سنگھای مخالف =  – لاجورد – روبی   

 

۵ . برج اسد / مرداد   

سنگھای موافق = ياقوت – ياقوت کبود – الماس – عقيق

سنگھای مخالف = – زمرد   

 

۶ . برج سنبله / شھريور   

سنگھای موافق = زمرد – لاجورد – سنگ يشم – عقيق – الماس – زرقون (زیرکن)  

سنگھای مخالف = فيروزه –  – اکوامرائن   

 

 • . برج ميزان / مھر

سنگھای موافق = الماس – ياقوت کبود – سنگ يشم – زبرجد –  

سنگھای مخالف = مرواريد –  – روبی   

 

 • . برج عقرب / آبان

سنگھای موافق = ياقوت اصغر – الماس – عقيق سرخ – اوپل   

سنگھای مخالف = زمرد – زرقون (زیرکن)

 

 • . برج قوس / آذر

سنگھای موافق = ياقوت اصغر – فيروزه –-  حجرالقمر 

سنگھای مخالف = عقيق – ياقوت کبود – اکوامرائن   

 

 • . برج جدی / دی

سنگھای موافق = ياقوت کبود – فيروزه – عقيق   

سنگھای مخالف = حجرالقمر – روبی – اوپل  

 

 • . برج دلو / بھمن

سنگھای موافق = ياقوت کبود – عقيق –  فيروزه  

 سنگھای مخالف = – لاجورد – الماس زرد   

 

 • . برج حوت / اسفند

سنگھای موافق = زبرجد – لاجورد – حجرالقمر – سنگ يشم

  سنگھای مخالف = عقيق – فيروزه – ياقوت کبود   

 

 

 • ياقوت کبود:

آرتروز، التھاب سينوس ھاى فکى ،بيضه ھا(التھاب)، پشت(دردھا)، پيری زودرس، تقويت کبد، ريزش مو ،زونا، زخم معده، دمل وکورک، درد اعصاب، ذات الريه، خارش پوست، خون دماغ، حفظ بينايى ،

حنجره(التھاب)، جلوگيرى از پيرى زود رس پوست، سياتيک، سر درد، سر دردھاى پيشانى، سرگيجه، فشار خون بالا، گرفتگی عضلات، گوش(دردھا)، گوش (ورم)، عفونت، عادت ماھانه دردناک، عرق، مو(ريزش)، مشکلات خواب، لکنت زبان، سنگھاى عرفانى، ھذيان به ھمراه آشفتگی،ترس ووحشت از وجدان   

 

 • کھربا:

آرتروز، التھاب مفاصل، آسم، آفت، آلرژى ھا، اگزما، اختلالات ستون مھره ھا، انحرافات ستون مھره ھا ،آنژين، التھاب تاندونھا، آبسه، التھابات ريشه دندان، برونشيت(کلی)، برونشيت(مزمن)، پاھای ورم کرده ،پشت(دردھا)، پوست(تحريکات پوست)، پوست(بثورات پوستی)، تب يونجه، تورم پاھا، تبخال، تصلب شرايين، تقويت عضلات، تقويت رباط ھا، تحريک رشد، رشد(تحريک)، رماتيسم، ريه ھا(التھابات)، ريه ھا(بيماری ھا)، زونا، درمان التھاب سينوس پيشانى، درمان زخم ھا، دمل وکورک، دندان ھای شيری، درد صورت، خارش پوست، حنجره(التھاب)، چشم شور(چشم بد)، سياتيک، سياه سرفه، سرفه، ستون فقرات(انحراف)=اسکوليوز، سينوس ھای پيشانی، گرفتگی عضله ماھيچه ساق پا ،گواتر، عفونت، غدد پستان(التھاب)، صفرا(زرداب)، مفاصل(التھاب)، مالاريا، مجراھای تنفسی(تنگی نفس)، لارانژيت(ورم حنجره)، لوزه ھا(التھاب)، نقرس، دفع چشم بد، سنگھاى پيشانى و حامى   

 

   فيروزه:

التھاب سينوس ھاى فکى، اشعه ھا، التھابات گلو،لوزه ھا، برونشيت(کلی)، برونشيت(مزمن)، بيماريھاى کليه ،پشت(مشکلات مربوط به مھره ھا)، تقويت عضلات، ريه ھا(بيماری ھا)، زکام، زگيل، دفع سنگ کليه و مثانه، ذات الريه، چشم شور(چشم بد)، سياه سرفه، سرفه، سرما خوردگى، سرخک، سنگ کليه، مثانه ،گوش(دردھا)، عفونت، عضلات(کوفتگی)، مجراھای تنفسی، لکنت زبان، لکنت زبان، افسردگى، دفع چشم بد، سنگھاى پيشانى و حامى 

 

۴- آکومارين 

التھاب سينوس ھاى فکى، آنژين، التھابات ريشه دندان، التھابات گلو،لوزه ھا، ايدز، اوريون،

برونشيت(مزمن)، بيماريھاى تنفسى، رفع ناراحتى ھاى گردن، زونا، دستھای ورم کرده، ديفتری، حساسيت به تغييرات جوی، چشم(اشک ريزان)، قلب(تپش)، کشيدگی ھای سرشانه وگردن، کليه(ورم والتھاب )، کيست، گرفتگی صدا، گلودردھا، غدد پستان(التھاب)، تيروئيد(افزايش ترشح تيروئيد)، غده تيروئيد(کاھش ترشح تيروئيد)، لنف(گره ھای لنفاوی متورم شده)، لوزه ھا(التھاب)، ھورمون ھا(اختلالات)   

 

۵- يشم: 

آفت، التھاب روده و معده، افزايش بارورى، التھاب معده وروده، اسھال ھا (قولنج)، بيماريھاى روده کوچک ،بيماريھاى کليه، باروری(زيادکردن)، پاھا(رفع خستگی)، تھوع، تنظيم قند خون، تقويت عضلات، تقويت کبد ،روده کوچک(عفونت)، زايمان(راحت وسريع)، دفع سنگ کيسه صفرا، دردھای زيرشکم، دردفتق، درمان ضعف اعصاب، درد اعصاب، خستگى و سردى پاھا، خون(قند)، خونريزی ھای زياد وسخت، حساسيت به تغييرات جوی، حاملگی، تھوع، سنگ کيسه صفرا، قولنج، قولون (ورم )، کيسه صفرا(التھاب)، گريپ، عادت ماھانه دردناک، عطسه ھای دائمی، صفرا(زرداب)، طحال(درد)، مشکلات تعريق، مسھل، مثانه(بيماريھا) ،لاغرشدن، لوزالمعده(پانکراس)، ھپاتيت، ناشنوايى، نفخ، يبوست، يرقان، آرامش بخش، ايجاد خلوص، تقويت اراده، پايدارى و ثبات، پاکدامنى 

 

۶- آوانتورين: 

آلرژى ھا، آکنه، پوست(بثورات پوستی)، جوشھای سرسياه، شوره سر، عرق

 

 پريدوت:

آلرژى ھا، آکنه، پوست(تحريکات پوست)، پوست(بثورات پوستی)، روده(عفونت)، حساسيت(زودرنجی) ،

جوشھای سرسياه، شوره سر، شوک، فشار خون بالا، قلب(تپش)، نفخ، اضطراب درونى، افزايش قدرت بيان احساسات، دفع کابوس ھاى شبانه، اختلالات ستون مھره ھا، آبله مرغان، التھابات گلو،لوزه ھا، بيماريھاى مغز استخوان، بيمارى ھاى روده بزرگ، باروری(زيادکردن)، تبخال، تقويت عضلات، روده بزرگ (بيماريھا)، زکام، درمان ضعف اعصاب 

 

 • زيرکون:

آلرژى ھا، بيماريھای ويروسی، تب يونجه، سل، عطسه ھای دائمی   

 

 • ياقوت:

احساس ضعف و ناتوانى، اختلال گردش خون، افزايش انرژى جسمانی، اختلالات ضربان قلب ،

آندوکاريت(التھاب حفره ای که منافذ قلب را می پوشاند)، اختلالات گردش خون، برونشيت(کلی)، بيماريھای کودکان، تقويت عضلات، تقويت عروق خون رسان قلب، راشيتيسم، درد قلب، جنون(ديوانگی)، سيستم ايمنی بدن(جھت تقويت)، فلج اطفال، فلج نيمه بدن، فشار خون پائين، کاھش کلسترول، کم خونى، گردش خون(تنظيم)، عفونت(کلی)، لرزھا، نرمى استخوان، اضطراب درونى، تمرکز فکر، رفع حسادت، زوال روحى   

 

 کريستال سنگ:

احساس ضعف و ناتوانى، افزايش انرژى جسمانی، اختلالات ستون مھره ھا، پاھا(رفع خستگی)، پشت(درد رباط ھا)، پشت(دردھا)، پوست(بثورات پوستی)، تھوع، تيروئيد، تقويت رباط ھا، تقويت مغز، رفع حستگى چشم و تقويت بينايى، رفع انسداد انرژى و درمان چاقى، راشيتيسم، زخم معده، ديسک مھرھا، خستگى ،خستگى و سردى پاھا، خون دماغ، چشم(تقويت)، سر درد، سرگيجه، ستون فقرات(اشکالات رباط ھا)، قولنج ،کشيدگی ھای سرشانه وگردن، گوارش(ھضم)، عفونت، عفونت(کلی)، غده تيروئيد(تنظيم)، ضد عفونى کردن ،مراحل اوليه سرطان، مشکلات وزن، نرمى استخوان، استرس و فشارھاى روانى، پايدارى و ثبات، تمرکز فکر، روشن بينى و ھوشيارى، مشکلات روحى و احساسى 

 

 • عقيق سرخ (آگات):

التھاب روده و معده، التھاب معده وروده، التھابات بخش دماغی ودھانی درحيوانات، التھاب مغز، بيماريھاى روده کوچک، بيماريھاى کليه، پروستات، تب يونجه، تخمدان ھا(تومورھا)، تخمدان ھا(التھاب)، تقويت کبد ،ترک سيگار، درد سياھرگ ھا، دفع سنگ کليه و مثانه، درمان زخم ھا ،دردھای زنانگی، دردھای زيرشکم، خواب گردى، خواب(خوابگردی)، خون داخل ادرار، خون(مسموميت)، خون دماغ، حملات تب، سياتيک، سر درد، سياھرگھا(درد)، قولون (ورم )، کاھش کلسترول، کمبود کلسيم، کبد(درد والتھاب)، کيست، گازگرفتگی کنه، عادت ماھانه دردناک، صرع، مسموميت، مسموميت سخت از بوی سيگار، مجرای ادراری، مخملک ،ناشنوايى، يبوست، انگيزش آگاھى، اصلاح شخصيت، درمان دلسردى و ياس، دلواپسى مفرط، درمان کمبود شجاعت، شکاکى 

 

٢١ – زمرد: 

اسھال خونی، آب مرواريد، آروغ وترش کردن، بيماريھای کودکان ،پيری زودرس، روده (انسداد)، زخم اثنی عشر، دھان(التھاب مخاط دھان)، ديابت، ديسک مھرھا، چشم(تقويت)، چشم(ورم ،ملتحمه)، چشم(کبود)، چشم(عفونت)، چشم (دردھا)، حافظه(ضعف)، ستون فقرات(اشکالات رباط ھا)، سرخک، سيستم ايمنی بدن(جھت تقويت)، شيزوفرنی، قولنج، گرفتگی عضلات، گرم شدن، غده تيروئيد(افزايش ترشح تيروئيد)، غده تيروئيد(کاھش ترشح تيروئيد)، مسموميت غذايی، نفخ، افزايش نبوغ ھنری   

 

۴١- لاجورد: 

استفراغ، آنورکسی(کمبودموادمغذی)، تبخال، تقويت عروق خون رسان قلب، ريزش مو، زگيل، ديفتری ،چشم(اشک ريزان)، چشم سوم(بازشدن)، سکته، شنوايی(تقويت)، فشار خون بالا، کليه(ورم والتھاب )، گازگرفتگی کنه، گزيدگی حشرات، گردش خون(تنظيم)، غده تيروئيد(کاھش ترشح تيروئيد)، مو(سلامتی) ،مو(ريزش)، افسردگى، اصلاح شخصيت، اعتماد به نفس، تمرکز فکر، تقويت فکرو انديشه، درمان درون گرايى، دوستى و محبت، رفع احساس حقارت، رفع غم و غصه، سنگھاى عرفانى 

 

۵١- کلسدونی: 

استفراغ، التھاب تاندونھا، پشت(درد رباط ھا)، پشت(مشکلات مربوط به مھره ھا)، تاندونھا(پارگی) ،

رشد(تحريک)، دل بھم خوردگی، دندان(پوسيدگی)، ديسک مھرھا، سياتيک، سوختگى، ستون فقرات(اشکالات رباط ھا)، قارچ مووناخن، کابوس ھا، گرفتگی صدا، گرمازايی، گلودردھا، غدد پستان(التھاب)، غده

تيروئيد(بيماريھا)، غده تيروئيد(افزايش ترشح تيروئيد)، مفاصل(التھاب)، لکنت زبان، ھورمون ھا(اختلالات)، ناخن ھای شکننده 

 

۶١- گارنت: 

آبسه،  ، اختلالات گردش خون، باروری(زيادکردن)، تبخال، خون (سرطان)، خون(تصفيه)، فشار خون پائين، گردش خون(تنظيم)، لرزھا، نازايی   

 

١٧-رز کوارتز: 

آبسه، آنورکسی(کمبودموادمغذی)، التھابات بخش دماغی ودھانی درحيوانات، تخمدان ھا(التھاب)، روده بزرگ (بيماريھا)، دردھای زيرشکم، خواب(بی خوابی)، خواب(خوابگردی)، حساسيت(زودرنجی) ،قلب(انفارکتوس)، کابوس ھا، مفاصل(التھاب)   

 

 • آميتيست:

، آمبولی(انسدادرگھا)، اختلالات گردش خون، دمل وکورک، خستگی بيش از حد درسی ،خواب(بی خوابی)، خون(تصفيه)، جريان خون درمنافذ پوست، سوختگى، سرگيجه، سل، سياھرگھا(درد)، کابوس ھا، کوررنگی، گازگرفتگی کنه، گرفتگی عضله ماھيچه ساق پا، صرع، مو(ريزش)، مويرگھا، لوزالمعده(پانکراس)، واريس ھا، دفع کابوس ھاى شبانه 

 

 • الماس:

آندوکاريت(التھاب حفره ای که منافذ قلب را می پوشاند)، اسپرم سازی، التھاب مغز، بيضه ھا(التھاب)، پيری زودرس، ترشحات زنانگی، ديابت، جلوگيرى از پيرى زود رس پوست، قارچ مووناخن، صرع، طحال(درد)، نازايی، يائسگى ،ايجاد خلوص، تقويت اراده، تقويت آگاھى درونى، درمان خجالتى بودن، رفع حسادت، ھوش وفعاليت   

 

 • مالاکيت:

اشعه ھا، التھابات ريشه دندان، بيماريھای کودکان، باروری(زيادکردن)، زخم معده، دردھای زنانگی، ذات الريه، قارچ ھا(کلی)، گازگرفتگی کنه، گزيدگی حشرات، گوش (ورم)، عادت ماھانه دردناک ،عضلات(تقويت)، عفونت(کلی)، طحال(درد)، مسموميت سخت از بوی سيگار، متابوليسم(سوخت وساز سلولی)، مخملک   

 

 • تورمالين:

اشعه ھا، اختلالات گردش خون، اسھال ھا (قولنج)، ايدز، آلزايمر، بيماريھای کودکان، بيضه ھا(سرطان)، پوست(تحريکات پوست)، پيشگيری از سرطان، تخمدان ھا(تومورھا)، تبخال، روده(سرطان)، روده کوچک(عفونت)، زونا، چشايی(محرک)، چشم شور(چشم بد)، ستون فقرات(انحراف)=اسکوليوز، سرطان، سرگيجه، سياھرگھا(تنگی)، سيستم ايمنی بدن(جھت تقويت)، فشار خون پائين، گريپ، گوش(سوت کشيدن گوش)، صرع، طحال(درد)، مالاريا، مثانه(بيماريھا)، لارانژيت(ورم حنجره)، ھورمون ھا(اختلالات)، ناخن ھای شکننده، نوميدی 

 

 • انيکس:

آلزايمر، تقويت قلب و جريان خون بھبود پس از عمل جراحى، چشم(اشک ريزان)، شنوايی(تقويت)، گزيدگی حشرات، درمان ھرنوع اعتياد وافزايش اعتمادبه نفس، مشکلات روحى و احساسى، ھذيان به ھمراه آشفتگی،ترس ووحشت از وجدان، ناخن ھا، مشکلات وزن، ستون فقرات(انحراف)=اسکوليوز حساسيت به تغييرات جوی، خستگى و سردى پاھا، دردفتق، تقويت عضلات، پاھا( رفع سردی)، پاھا(رفع خستگی) 

 

 • کريزوپراز:

برونشيت(حاد)، باروری(زيادکردن)، زايمان(راحت وسريع)، نوميدی   

 

۴٢- رودوکروسيت: 

بيماريھای ويروسی، بيضه ھا(سرطان)، خون(تصفيه)، خون(مسموميت)، ناخن ھای شکننده   

 

۵٢- سنگ ماه: 

باروری(زيادکردن)، رشد(تحريک)، دستھای ورم کرده، سل ،کبد(درد والتھاب)، متابوليسم(سوخت وساز سلولی)، نازايی 

 

  درمان دردھا با سنگ شفا بخش :  

 

کانی ھا و سنگ ھای با ارزش به علت ساختار اتمی کامل و انرژی بسياری که دارند و نورھای ناب رنگی و درخشان که از خود می تابانند در کنار دانش پزشکی ، بدون خطر آفرينی می توانند اثرھای مثبت برجای بگذارند . ولی اين حرف به اين معنا نيست که سنگ ھا به تنھايی معجزه می کنند بلکه اين سنگ ھا ھمراه و در کنار درمان ھای پزشکی تأثيرات مفيدی را بر بيماری ھا دارند.   

ارتعاشات متغير در حوزه بدن تعادل جسم و جان را به ھم می ريزد و اين ناھماھنگی است که باعث بيماری می شود . در اين زمان است که می توان با کمک گرفتن از ارتعاشات کانی ھا و سنگ ھای با ارزش ، اين ناھنجاری ھای به وجود آمده را کنترل کرد و ھماھنگی لازم را در جسم و جان دوباره ايجاد کرد . با مطالعه تاريخ می توان به اين مسئله پی برد که انسانھا در گذشته برای درمان بيماری ھا از کانی ھا بھره می بردند .

بطور مثال : 

بقراط اولين شخصی است که به جھت کوشش برای برقراری ارتباط بين سلامتی ، خصوصيات طبيعی و ويژگی ھای نژادی ، تحت تأثير عوامل محيطی اشتھارد دارد .آتلانتيسی ھا می دانستند که برای درمان بيماری ھا چگونه از کانی ھای موجود در طبيعت استفاده کنند . در چين از کوبيدن و پودر جواھر سنگ ھا برای مداوای بيماران سود می بردند . در قرن ٨ ميلادی شخصی بنام » سن ھيلد نبژان« با کمک اين سنگ ھا بيماران خود را درمان کرد. اين نشانه آن است که در گذشته و در مناطق مختلف انسانھا از سنگ ھا علاوه بر استفاده آن به عنوان ابزار گوناگون برای درمان نيز از آن ھا سود برده اند .   

مراكز انرژي و سنگ درماني (Crystal Healing)

در بدن نقاطی وجود دارند که می توانند …   

ارتعاشات و انرژی ھای سنگ ھا و کانی ھای درمانی را دريافت نمايند و با استفاده از اين انرژی ھا تعادل بدن را به حالت عادی بازگرداند که اين نقاط را

چاکرا می نامند ، که شامل :   

چاكراي اول: پايه ستون فقرات، محل ورود پرانا (انرژي حيات انسان). 

رنگ: قرمز، نشانه زندگي، قوت، نيروي حيات و طبيعت فيزيكي است. طبيعت رنگ قرمز با آتش و خشم مرتبط است. 

تمام سنگھاي قرمز: مرجان، ياقوت كبود، سنگ يشم، بلادستون. 

 

خواص درماني: 

 • بھبود كم خوني (از جمله لاغري، فقر غذايي، سرمازدگي).
 • غش.

چاكرا ي دوم: پايين شكم، مرتبط با طحال و دستگاه توليد مثل. 

رنگ: نارنجي، نشانه غلبه بر خشم و كنترل بر خويشتن است. 

تمام سنگھاي نارنجي: كارنلين (عقيق قرمز)، اپُال آتشين (يشم و عقيق آتشين)، يشم نارنجي. 

  

خواص درماني:   

تنظيم ھضم غذا و گردش خون. 

چاكراي سوم: ناف و سولر پلكسوس، مرتبط با دستگاه گوارش و غده ي فوق كليوي. 

رنگ: زرد، نشانه ذھن، ھوش، فھم، درايت زياد، عقل و ذھنيت است و در ارتباط با احساسات و قدرت فردي مي باشد. 

تمام سنگھاي زرد و طلايي: توپاز (ياقوت زرد)، سيترين، كھربا. 

 

خواص درماني: 

 • در شرايطي كه سيستم عصبي آسيب پذير مي شود و انرژي مربوط به سولر پلكسوس از تعادل خارج مي گردد، مي تواند متعادل كننده باشد.
 • در بيماري ديابت (مرض قند).
 • يبوست.

۴- اگر كسي به طور غير عادي لاغر باشد (يعني اشعه قرمز را زياد جذب مي كند) رنگ زرد اين شرايط را در سيستم فيزيكي بدن خنثي مي كند. 

۵- اگر كسي بيش از حد چاق باشد (رنگ آبي را زياد جذب مي كند) رنگ زرد آن را خنثي مي كند. 

چاكراي چھارم:

قلب، عشق الھي، جوھر ھستي، دستگاه گردش خون، سيستم لنفاوي و سيستم ايمني. 

رنگ: سبز، نشانه ھارموني (ھماھنگي)، ھمدردي، خلاقيت، سلامت و فراواني است. 

تمامي سنگھاي سبز: زمرد، تورمالين سبز، مالاكايتو، جيد، كرايزوپريز، دايوپتز، پريدات، اون تورين، عقيق خزه اي، يشم سبز. 

در طيف رنگي، رنگ سبز در حد ميانه است. سه رنگ اول (قرمز، نارنجي و زرد) مربوط به جنبه ھاي فيزيكي و سه رنگ آبي، نيلي و بنفش مربوط به جنبه ھاي ذھني و رواني مي باشند. 

خواص درماني: 

 • تنظيم دستگاه گردش خون، فشار خون و قلب.
 • تمدد اعصاب و شارژ انرژي حياتي.
 • ھر كس كه محتاج انرژي است كمك مي كند.

چاكراي پنجم:

مركز گلو، مرتبط با دستگاه تنفس (محل ورود پرانا). 

ابراز وجود و خلاقيت، اعتماد به نفس، احترام به خود و كار آيي.   

 

خواص درماني: 

 • بيماريھا يا مشكلات گلو.
 • انواع التھاب ھا.
 • خونريزي ھاي داخلي.

چاكراي ششم:

چشم سوم يا غده ھيپوفيز، ديدن دروني و بيروني، مرتبط با سيستم عصبي و غدد مترشحه داخلي. 

رنگ: نيلي، نشانه مرزھاي صوفيانه، نيل به روحانيت، خودكفايي و عقل مي باشد. 

تمام سنگھاي نيلي: آنديگو، سفير نيلي، آزورايت. 

 

خواص درماني:   

 • بھبود بيماري ھاي ذھني و رواني.
 • كمك به گشودن چشم سوم.

چاكراي ھفتم:

تاج سر يا غده مخروطي (صنوبري)، محل ورود پرانا. 

رنگ: بنفش، نشانه تسلط روحاني است، بالاترين و عميق ترين نوري است كه با بالاترين عامل در وجود ما كه ھمان چاكراي ھفتم است در رابطه است. 

تمام سنگھاي بنفش: آمتيست و فلورايت. 

 

خواص درماني:   

 • كمك به رفع بي خوابي.
 • رفع ھر نوع بيماري يا نارسايي ذھني و اختلالات رواني.

 

منابع : 

 

 کانسار طب آريا وابسته به مرکز رشد واحد ھای فناوری دانشگاه شھيد بھشتی   کتاب سنگ درمانی / ترجمه خانم فرحناز ثنايی موحد  چ 

 

منبع …….. ادامه ……….کتاب سنگ درمانی

Article source: http://sunjewelry.ir/khavas-sng-haye-ngi

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 انگشتر استیل نقره ای18 H283 انگشتر استیل نقره ای17 H282 انگشتر استیل نقره ای16 H281
     

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

انگشتر استیل نقره ای نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلاسفید ضدحساسیت

     
22,000 تومان خرید انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277 25,000 تومان خرید انگشتر استیل نقره ای18 H283 25,000 تومان خرید انگشتر استیل نقره ای17 H282 25,000 تومان خرید انگشتر استیل نقره ای16 H281
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر استیل طلایی18 H280 انگشتر استیل طلایی17 H279 انگشتر استیل طلایی16 H278 انگشتر مینامشکی K702
     

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز18.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر استیل طلایی نگین جواهری سایز16.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

انگشتر تیتانیوم مینامشکی نگین جواهری

     
25,000 تومان خرید انگشتر استیل طلایی18 H280 25,000 تومان خرید انگشتر استیل طلایی17 H279 25,000 تومان خرید انگشتر استیل طلایی16 H278 9,500 تومان خرید انگشتر مینامشکی K702
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 H223 انگشتر استیل فیروزه ای سایز17 H222 انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز 17 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 طلایی.طرح طلا ضدحساسیت رنگ ثابت

رینگ انگشتری تراشیده شده و یک دست از سنگ طبیعی عقیق سبز (تراش فنسی)

     
28,000 تومان خرید انگشتراستیل فیروزه ای سایز 18  H223 28,000 تومان خرید انگشتر استیل فیروزه ای سایز17  H222 28,000 تومان خرید انگشتراستیل فیروزه ای سایز16 H221 12,900 تومان خرید رینگ انگشتری سنگ طبیعی عقیق سبز
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
جعبه چوبی انگشتر کد 1 جعبه چوبی انگشتر کد 2 انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه انگشتر نقره ایتالیایی
     

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

جعبه چوبی بسیار زیبا . قابلیت استفاده برای کالاهای زینتی دیگر

انگشتر نقره نگین عقیق سیاه ومارکازیت کد 207

انگشترنقره ایتالیایی - نگین طرح یاقوت کبود کد 173

     
4,500 تومان خرید جعبه چوبی انگشتر کد 1 5,300 تومان خرید جعبه چوبی انگشتر کد 2 115,000 تومان خرید انگشتر نقره مردانه عقیق سیاه 90,000 تومان خرید انگشتر نقره ایتالیایی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا انگشتر نقره شرف الشمس انگشتر نقره عقیق
     

انگشتر نقره شرف الشمس با رعایت آداب کد 172

انگشتر نقره آ برادیوم ایتالیایی نگین عقیق سیاه کد 170

انگشتر عقیق زرد ( شرف الشمس ) کد 121

انگشتر نقره عقیق رکاب یاعلی (ع) کد 120

     
97,000 تومان خرید انگشتر نقره شرف الشمس 110,000 تومان خرید انگشتر عقیق سیاه نقره ایتالیا 96,000 تومان خرید انگشتر نقره شرف الشمس 96,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر زنانه نقره کهربا1 انگشتر نقره زبرجد مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره یاقوت مردانه
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره نگین زبرجد اصل معدنی کد 176

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 160

انگشتر نقره نگین یاقوت سرخ مرغوب کد 159

     
22,900 تومان خرید انگشتر زنانه نقره کهربا1 270,000 تومان خرید انگشتر نقره زبرجد مردانه 230,000 تومان خرید انگشتر نقره یاقوت مردانه 185,000 تومان خرید انگشتر نقره یاقوت مردانه
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره عقیق مردانه انگشتر عقیق یمنی
     

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10103

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10102

انگشتر نقره عقیق یمنی مرغوب کد 10101

انگشتر نقره نگین عقیق مرغوب یمنی کد 10100

     
250,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق یمنی 310,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق یمنی 312,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق مردانه 530,000 تومان خرید انگشتر عقیق یمنی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر زنانه نقره کهربا3 انگشتر زنانه نقره کهربا2 انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی انگشتر فیروزه نیشابور
     

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر زنانه نقره 925 با نگین کهربای اصل لهستان

انگشتر نقره ایتالیایی نگین عقیق کد 166

انگشترنقره فیروزه ی نیشابور کد 157

     
22,900 تومان خرید انگشتر زنانه نقره کهربا3 22,900 تومان خرید انگشتر زنانه نقره کهربا2 112,000 تومان خرید انگشتر عقیق نقره ی ایتالیایی 280,000 تومان خرید انگشتر فیروزه نیشابور
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
انگشتر نقره عقیق یمنی انگشتر نقره یاقوت مردانه انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی خرید لیزر انگشتری Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     

انگشتر نقره عقیق یمنی کد 162

انگشتر نقره نگین یاقوت مرغوب کد 161

انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
207,000 تومان خرید انگشتر نقره عقیق یمنی 250,000 تومان خرید انگشتر نقره یاقوت مردانه 119,900 تومان خرید انگشتر نقره مردانه نگین عقیق یمنی 11,000 تومان خرید خرید لیزر انگشتری  Beams finger laser بیمز اصل, فروش لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱
     
     
               
عکس محصول      
     
فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱      
     

پدیده ســــال 2012 را به انگـــشتان خــود ببندید و دیگران را حیـــرت زده نمائید

     
     
12,000 تومان خرید فروش لیزر انگشتری بیمز Beams finger laser اصل, خرید لیزر انگشتری Beams بیمز درجه ۱            
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code